Published Histories

Published Histories

Name Annotation Owner Community Rating Community Tags Last Updated
Cross-Cultural
renfeng test\
Unnamed history
migration
tusungu v860
yulun zhang-v339
JC v741
tusungu-v860
yujin v1188
lmy-v1648
xiaolihong-v227
VM1234
v739 wanyao zhang
Lu Yahui V1806
homosexuality
v1650wangce
siqinaodong-v661
SHAWN
imported: Unnamed history
machengv1805
v2018-linjianmin
Unnamed history
Shen Wang-v747
DougForLRBAmber
Ev2007HiGod4
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
v626v621v676v51 DougWhite
v23 Parent Sleeping Proximity
Theories of Illness
v1649 Internal War
v1649 ver. 2
Unnamed history
renfeng-1695
Zheng Xinyi/V155
CyrilGrueter_InternalWar
imported: CyrilGrueter_InternalWar
jiangzhihua-v1781
chenruiyu/v2000
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
qihan-v17
Zhangshiyu-749
zhongqiaolin
Liu Riyang-33
linjuan-v274
Unnamed history
cheng zhanwen-v23
Unnamed history
songchunyu v158.1
Unnamed history
imported: Unnamed history
lishasha
You Yaning-v1746
lichunlan-1104
wangjunyi-v991
zhoukaiyue
吴丹丹-41
lihongbin/v45
He Chunrong
XuAo-894
weiwei v1740
EAStrategyGames
xuyuejun-v1710
huangyuzhe_v152
Toydog
Shiyun-Wang-v1805
Unnamed history
v1710chenmingyue
Example-v2014 by Gao Lixiang
胡敏 v672
黄南帆 V169
zhuwanfen
imported: zhangnan-370
ChenYaLi-868
V81_Lishuaiqi
v973 Marriage Celebration
sijunyu
LRB conpos minlaw avoidances
v974MarrCereParticip
v973MarriageCelebration2
EA35GamesOfStrategy
EA34.d3_SupernaturalPunishment
HiGod4Snarey
V2007Higod4/29/2015
v872
v238NewVariable4princomm
LRBnomovS11
v872Monogamyv871PolygynyDRW
DRW-MMM generosity
WiMoMap1197Eff
Unnamed history
renfeng
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
v23_renf
v238--wuxi
v264-chensilin
v600-duanjunyan
v903-xunuo
v363-xiesiqi
v740-zhangxin
v2013_linmin
Unnamed history
Unnamed history
v33-lilingyu
v168-liwanbin
v698_wumanman
v165_qiaolu
v907-xuqiqi
v1778-yuhuiyong
v2180-pengting
v616_huangjingying
Unnamed history
v274qinrubing1
v54 fangsini
v740_zhangxin
v918_ganguanhua
v648-xuxuchen
v645_Dianjie
v1134-huangyang
zhaoxunv1677
v91_yuweijian
v632_songzichun
v744-quexieying
v293_zhengsiqing
v1776_panjingwen
Unnamed history
v23-jiazhenzhen
v645-Dianjie
v89-chuqiu
v1802-陈家伟
v756-jiangzeyi
v1712-nihong
v600-duanjunyan
v751-lvsiman
v1132-chengxiaoran
v741_linyichun
v1805--zhangjingjing
v610-蒋晨
v167-dongyabin
Unnamed history
v991_longyangmingzhu
v988-zhanghaofan
v740_zhangxin
V836-fangjun
v337_chenyue
v1752-yangchenxin
v991-yuguixing
v1726-yangguangnan
V90-YANGKEHAN
v699-lichen
v616_huangjingying
v903-chenxingyu
v709-jiangmingchi
v749wudanyan
v1744-huangminjian
v998-wangyuchen
v1721-lijiexika
imported: zhaoxunv1677
v740_shirunze
Unnamed history
v1742周翠艳
v338-liuyawen
Unnamed history
v1795-liuxiaoyu
v1718-gaodapin
肖亦林v663
v1711-wumeiqi
v618 yujingqi
Unnamed history
v720-pengxueqi
v902-linxinyi
Unnamed history
v1729_caizhiyao
Unnamed history
Unnamed history
v417_caiyucheng
1738.huangjianhui
v282zengleqi
v637zhengshisheng
v894-linyu
Unnamed history
v76_luoyang
Unnamed history
v654_Zeng Chengwei
Unnamed history
Unnamed history
v828-huangmingliang
v123-yangyan
v1713
v739_linli
v370_zhengxiaojing
v1711-wumeiqi
imported: v1805-pengjian
v655-huzhenqi
v335_xieyingxin
v670-wujingyang
v1745-licaiyu
linhanv1758
v274qinrubing
v606-dongfangfang
v52-manzeremu
v654-hejia
v2180-pengting
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
v2008-linruiji
v1727-zhaofengdanyang
v752bairuifa
v900_chenpeng
v710cmy
v695jml
v166-wuyonghui
v913-zengxin
v907-xuqiqi
v1751_huhaoyu
v750-chenrongfeng
v363-xiesiqi
v1650_xiongyuguo
v777-songyuanshuai
Unnamed history
v53-chenqiuyue
v1133-taowanpeng
v418 liumanyun
v1731-dengwen
v1733-lijiawei
v346_guyiyu
v908zhouzhijia
v1191-XieYulin
v586-jisiqi
v699-lichen
v646-hupengfei
v1747_徐志伟
imported: v646-hupengfei
Unnamed history
v756jiangshan
v918-liuyuxiang
Unnamed history
v862_linyue
v657-tiaontong
v52 wuwanyan
v165-chenqiang
Unnamed history
v338_sangjielamu
v81zhangqi
v242-lixiaozhen
v1787-gaoqinwei
v619-linpengpeng
v770-Huangzhefan
v84_cirenlamu
v761-liweiru
v1850_wanyingsoh
Unnamed history
Unnamed history
v1771-jinguodong
v1734--zhang-shiliu
陈智杰v758
imported: Unnamed history
Unnamed history
imported: Unnamed history
Unnamed history
v1776-zhentao-zhang
Unnamed history
v1795-lixue
v653-zhangxun-for-test
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
Unnamed history
v741—heboyong
v868-Qi Yaxin
1
Unnamed history
v81-gaohongyang
v1738-wangyukun
v1805-gaoyuwei
v1260-renfeng
v165-Daishaoying
v54chenqiuyu
v89-zhuzhe
v43-xuninan
v710-caixinyue
Unnamed history
imported: Unnamed history
imported: imported: Unnamed history
v277-weijunshan
v860-Huangjunjie
梅逢文
v1734-luoningyuan
v918 ZhangGuotao
v52-wangyingzi
v903-laiyan
v1751-LiHao
v1759-Zhao Tingrong
v771-zhai yiyun
v1721-zhengkaitong
v632-wangluqin
v657-dingyuxin
v739-wangzhaonan
v745-sun xian
v661-wangkai
v739_zhangyidie
v753 yuxupeng
v758-jiangcheng
v918-gaoxiaoshu
v238-qianyingqi
V660-lijiahui
v751-liqingman
v1786-chenruonan
v749-lvning
v868-qiyaxin
v865-zhangzhongyao
v646
v338-pengyishu
V1787-yantingting
v238-zhengyawen
V1732-Liuzongjing
v768-liuxiaoya
v293LiJingni
v1188-gaojiaqi
v276-fanluyang
v242-fanghaoting
v654-huxiaodan
v2109-liyanxin
Unnamed history
v84-fenghao
v1667-baoyuanyuan
v636
Unnamed history
v216 wangjiaying
v632 zhouxinyuan
v740-qiwenzhi
Unnamed history
chenqiuyu+v54
v892-lifan
v77 guguolin
Unnamed history
v648-zhangyu
v616-gengyuan
v1751chenyunxin
v167_Liuxiaoyu
shenliangchen
v720linqiaofeng
v1751 chenyunxin
v860_linmengqi
v76-liuyanru
v1713-Tian Haozheng
v619-Liuhanqing
v1778 huangxiaoyun
v863xionghanxiao
v1752-guojiaying
Unnamed history
v1745 zhoushitong
v864-chenjinwen
83 实验1
v752-zhangyong
v1801lin-lianghua
Unnamed history